Köpvillkor

Bredlarm

Bredlarm avser Bredlarm AB, org. nr. 559246-8358.
Kunden avser den fysiska person som angivits som kund vid beställningen.

Allmänt

1. Dessa villkor gäller för Kundens köp av hemlarm från Bredlarm och tillhörande larmtjänstabonnemang. Bredlarm får endast användas för privat bruk i Kundens privatbostad i Sverige.

Beställning

2. Avtalet ingås när kunden beställer ett larmpaket med abonnemang och Bredlarm bekräftar beställningen till den e-postadress som Kunden angivit.

Avtalstid

3. Avtalet gäller i 24 månader räknat från leverans. Om avtalet inte sägs upp senast 1 månad före avtalstidens utgång så löper avtalet automatiskt vidare med 1 månads uppsägningstid.

Kunduppgifter

4. Kunden ansvarar för att samtliga kunduppgifter är uppdaterade under hela avtalstiden och för att informera Bredlarm skriftligt om eventuella ändringar.

Ångerrätt – 14 dagars ångerfrist

5. Kunden har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att varan levererats (ångerfrist). Vid nyttjande av ångerrätten ska Kunden kontakta Bredlarm för information om tillvägagångssätt samt på egen bekostnad returnera varan till Bredlarm inom 14 dagar. Bredlarm tillåter inte att varor returneras som mottagarfrakt eller på annat sätt som medför omkostnader för Bredlarm. För kontaktuppgifter se www.bredlarm.se Vid nyttjande av ångerrätten kan Bredlarm komma att debitera Kunden för skador och slitage som uppkommit till följd av att Kunden hanterat varan i större utsträckning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion. För tjänster som Bredlarm på Kundens begäran utfört innan ångerrätten utövats ska Kunden erlägga avtalad betalning.

Montering och underhåll

6. Kunden har tillåtelse att själv montera hemlarmet enligt Bredlarms instruktioner eller att köpa installationstjänsten av Bredlarms godkända partners. Monteringsinstruktion finns i Bredlarms mobilapplikation. Montering som har skett på annat sätt än vad Bredlarms instruktioner angivit kan innebära att Bredlarmets funktion blir bristande och Bredlarm frånsäger sig allt ansvar vid montering som inte gjorts enligt instruktionerna. Bredlarms Gateway samt övriga inomhusklassificerade produkter ska monteras inomhus i normal temperatur och inomhusmiljö enligt Bredlarms instruktioner.

7. Skador som förekommit i hemmet vid installation, underhåll eller nedmontering av Bredlarms produkter bekostas och ombesörjs av Kunden.

8. Kunden ansvarar själv för underhåll och skötsel av Bredlarms produkter som batteribyten, rengöring eller byte av defekt produkt. Detta sker på egen bekostnad i enlighet med Bredlarms instruktioner.

Betalning

9. Månadsavgiften för abonnemanget ska betalas i förskott månadsvis. Bredlarm har rätt att starta fakturering 14 dagar efter att hemlarmet levererats till Kunden oavsett om detta är i drift eller inte.

10. Bredlarm har rätt att ta ut en fraktavgift samt faktureringsavgift enligt vad som framgår av avtalet.

11. Om en faktura inte betalas i tid, har Bredlarm tillsammans med finansieringspartner Klarna AB rätt till påminnelseavgifter samt dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Fakturor som trots påminnelser inte betalas kommer att skickas vidare till inkasso.

Prisjustering

12. Månadsavgiften är gällande under Kundens bindningstid. Därefter har Bredlarm rätt att justera priserna ifall detta krävs.

Garanti

13. Bredlarms produkter omfattas av 12 månaders funktionsgaranti från våra produkttillverkare. Garantin omfattar utbyte av felaktig komponent vid fabrikationsfel. Garantin omfattar inte fel som beror på felaktig användning, installation eller bristande underhåll av produkterna. Garantin omfattar inte heller fel som uppstått av yttre faktorer, felaktigt användande, inbrott, skadegörelse, brand- eller vattenskada, överspänning vid åska, felaktig spänning, husdjur eller liknande. Garantin förutsätter att Kunden skött och underhållit produkterna enligt Bredlarms villkor.

Reklamationer

14. Det ligger på Kunden ansvar att undersöka varan vid leverans. Vid transportskador på yttre emballage samt produkter, ska reklamation direkt anmälas till fraktbolaget. Reklamation av produkter med funktionsrelaterade fel ska ske till Bredlarm. (besök www.bredlarm.se för kontaktuppgifter). Om produkten visar sig vara fungerande, kommer Bredlarm att returnera produkten till kund och kostnaden för returfrakt och felsökning tillkommer.

Larmmottagning

15.1 Bredlarm åtar sig att vid Bredlarms larmcentral hålla personal och teknisk utrustning så att avtalad förmedling av larm till larmcentralen kan utföras.

15.2 Om Bredlarm förändrar system eller applikationer under pågående avtalsperiod och som enligt Bredlarms bedömning kan medföra påtaglig försämring av kundens larmmottagning så äger Bredlarm rätt att avhjälpa felet genom att kostnadsfritt tillhandahålla en till standarden likvärdig larmmottagare och larmenhet kostnadsfritt för kunden. Tillverkare och modell kan variera och ändras såvida det inte påverkar kvaliteten på tjänsten eller i övrigt är till betydande men för Kunden.

16. Bredlarm frånsäger sig ansvaret för tjänsten om centralapparaten placerats utanför tillräckligt täckningsområde för GSM/GPRS nätet. Bredlarm ansvarar inte för skada till följd av avbrott, störningar eller liknande på tele- och datakommunikation mellan Kundens larmanläggning och larmcentralen mottagare. Bredlarm har ingen skyldighet att kontrollera att larmuppkopplingen fungerar.

17. Bredlarm har inte rätt att utan mottagen utlöst larmsignal, eller på Kundens begäran, manuellt inhämta visuell information från Kundens larmanläggning.

18. Bredlarm har inte skyldighet att utföra uppgifter eller tjänster utöver vad som avtalats och ska följaktligen inte heller bära något ansvar för skador utöver vad som följer av detta avtal. Bredlarm är inte att betrakta som Kundens övergripande säkerhetsrådgivare och har därmed inte heller ett övergripande säkerhetsansvar för Kunden.

Kundens åtaganden

19. Kunden ansvarar för att samtliga kunduppgifter är uppdaterade under hela avtalstiden och för att informera Bredlarm skriftligt om eventuella ändringar. Personkod och behörighet för kontaktpersoner är uppdaterade under hela avtalstiden. Se www.bredlarm.se för vidare information.

20. Kunden ansvarar för uppkopplingen av Bredlarm Gateway mot internet och strömanslutningen. Kunden har ansvaret att regelbundet kontrollera hemlarmets funktion. Kunden ansvarar för att sköta och underhålla larmet så att den är i fungerande skick och inte orsakar falsklarm eller uteblivna larm.

21. Kunden ansvarar som larminnehavare enligt lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. Detta innebär bl.a. att Kunden ansvarar för att larmet inte orsakar onödiga fellarm.

22. Under avtalstiden med Bredlarm får kunden inte göra förändringar i Bredlarm Gateway på annat sätt eller med annan operatör än vad som anges i avtalet eller som skriftligt anvisats av Bredlarm. Larmanläggningen får inte användas på ett sådant sätt att olägenheter uppstår för Bredlarm eller någon annan.

23. Programvara som ingår i Bredlarm Gateway är licensierad från tredje part. Kunden har endast rätt att nyttja programvaran under avtalstiden och endast för det syfte som framgår av avtalet. Programvaran får endast användas av Kunden för driften av larmanläggningen och Kunden har ingen rätt att i någon form vidareupplåta eller hyra ut programvaran till tredje part. Vidare har Kunden inte rätt att ändra, utveckla eller dekompilera programvaran.

24. När avtalet upphör avaktiverar Telia simkortet och Kunden ska på egen bekostnad koppla bort larmanläggningen så att larmsändningen till larmcentralen upphör. Kan man vid larmcentralen konstatera att larmsignaler mottagits från larmanläggningen har larmcentralen rätt att ta ut avgift trots att Kundens avtal med Bredlarm upphört.

Dekaler

25. Bredlarms dekal ska sättas upp vid det larmade området. Dekalerna tillhör Bredlarm och ska avlägsnas vid avtalets upphörande. På Bredlarms begäran ska dekalerna återlämnas.

Villkor för fria väktarutryckningar

26. Kundens larmade objekt ska vara inom utryckningsområdet som får vara max 50 km från utryckningsorten. Fast vägnät ska finnas till objektet (ej färja, undantaget dygnet runt bemannad färjeförbindelse). Om väktarutryckning sker vid larm orsakat av Kunden avsiktligen, på grund av försumlighet eller p.g.a. att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet, har Bredlarm rätt till ersättning för utryckningen enligt Bredlarms, vid tidpunkten för utryckningen gällande prislista (för närvarande år 2018) 1 800 kr inklusive moms per utryckningstillfälle. Samma sak gäller om Kunden har vidarekopplat sin telefon eller på annat sätt hindrat larmcentralen så att kontrollringning inte kan ske. Larm på grund av tekniska fel som Bredlarm ansvarar för medför ingen kostnad för Kunden men Bredlarm har rätt att kontrollera vad som orsakat ett larm som orsakat utryckning. Bredlarm har även rätt att lokalisera och åtgärda felet på distans innan ny utryckning av väktare kan ske, detta sker via fjärrservice. Vid utryckning till bostadslägenheter i flerfamiljshus sker inre kontroll av den larmade bostaden. Vid utryckning till annan bostad sker endast yttre kontroll av bostaden, såvida inte Kunden utökat avtalet och köpt tilläggstjänsten nyckelförvaring.

27. Bredlarm har rätt att tillfälligt upphöra med larmförmedling till utryckning vid upprepade falsklarm eller vid tre (3) larm eller mer inom loppet av 24 timmar, till dess avhjälpande åtgärder/service utförts av Kunden. Det åligger Kunden att på Bredlarms uppmaning åtgärda förhållanden i Kundens miljö och/eller i larmanläggningen som orsakar falsklarm.

Tillträde

28. Kunden ansvarar för att Bredlarm har rätt vägbeskrivning till platsen. Kunden ansvarar även för att Bredlarm innehar rätt nycklar och larmkod i de fall inre kontroll ska ske eller passage ska ske genom t.ex. grind till innergård, entrédörr till trapphus etc., samt även att informera och uppdatera åtgärdsinstruktioner och nycklar i de fall tillträdesrutinerna förändras. Nyckelförvaring ingår för larmanläggning monterad i bostadslägenhet i flerfamiljshus. För övriga bostäder innebär nyckelförvaring en månatlig extra kostnad för kunden.

Arbetsmiljö och säkerhet

29. Kunden ska lämna fullständiga skriftliga upplysningar till Bredlarm om eventuella aktuella säkerhetsrisker som utförande av utryckningstjänsten kan innebära för Bredlarms personal, t.ex. husdjur eller ombyggnationer. Kunden har samordningsansvaret för arbetsmiljön (se Arbetsmiljölagen 3:7). Bredlarm har rätt att neka utryckning vid larm och/eller att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Bredlarm bedömer att utryckning skulle medföra risker för Bredlarms personal.

Vittnesersättning

30. Om Bredlarms personal kallas till förhör hos polis, åklagarmyndighet eller domstol p.g.a. av händelse som omfattas av detta avtal har Bredlarm rätt till ersättning från Kunden för vid förhöret åtgången arbetstid som inte ersätts av offentliga medel.

Ändring av avtal

31. Bredlarm har rätt att under avtalstiden att ändra villkor i avtalet med skyldighet att meddela Kunden, förutsatt att avtalets innehåll inte ändras väsentligen för Kunden. Meddelande om ändring ska skickas senast 30 dagar innan förändringen träder i kraft. Kunden har rätt att inom 30 dagar från meddelandet säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid. Om Kunden inte sagt upp avtalet inom 30 dagar från meddelandet gäller avtalet på de av Bredlarm meddelade villkoren.

Omplacering av larmanläggning

32. Kunden har rätt att under avtalstiden flytta sin larmanläggning till en annan plats t.ex. om Kunden flyttar till ny bostad. Kunden ansvarar för att skriftligen uppdatera Bredlarm om förändringen.

33. Om Kunden överlåter bostad och medförande larmanläggning har Kunden även rätt att överlåta avtalet till förvärvaren. Detta gäller under förutsättning att Kunden tillser att förvärvaren inträder som part i detta avtal och övertar Kundens samtliga rättigheter och skyldigheter samt att förvärvaren godkänns av Bredlarm. I annat fall kvarstår Kundens skyldighet att erlägga betalning för hemlarmet under resterande avtalstid. Partsbytet ska ske genom att förvärvaren undertecknar nytt avtal enligt Bredlarms standardformulär som ska sändas till Bredlarms kundtjänst. Överlåtelse på annat sätt av rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal kan endast ske efter andra partens skriftliga godkännande.

Upphörande av avtal

34. Båda parter har rätt att säga upp avtalet för omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot avtalet och inte vidtar rättelse inom en månad från skriftlig uppmaning.

35. Sådant avtalsbrott från Kundens sida som medför avtalets upphörande i förtid ger Bredlarm rätt till ersättning för omkostnader samt ett belopp motsvarande 75% av det sammanlagda beloppet av återstående månadsavgifter.

Ansvar

36. Bredlarm ansvarar endast för skador som uppstår som en direkt följd av Bredlarms försummelse eller avtalsbrott. Bredlarm ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet.

37. Om parts åtaganden enligt avtalet försvåras eller försenas på grund av omständigheter som ligger utanför dennes rimliga kontroll, t ex krig, terrorangrepp, upplopp, myndighetsingripande, generell arbetskonflikt, extrema väderförhållanden eller eldsvåda befrias parten från sina åtaganden så länge det krävs med hänsyn till omständigheterna. I sådant fall är parten inte heller skyldig att betala skadestånd till den andre parten. Part som drabbas av force majeure ska omedelbart underrätta den andre parten.

Personuppgifter

38. Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i samband med fullgörandet av avtalade tjänster kan behandlas av Bredlarm för att tillhandahålla avtalade tjänster, fullgöra skyldighet enligt gällande lagar och regler, registervård, statistik, marknadsanalyser samt för att marknadsföra Bredlarm och Bredlarms samarbetspartners varor och tjänster via e-post. Om det behövs för att tillhandahålla tjänsten kan personuppgifter komma att lämnas ut till Bredlarms samarbets-partners.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning, regler och vid var tid gällande policy för konsumenter (Hemlarm & Brandskyddsprodukter)

Grunden för att tillhandahålla avtalade tjänster, fullgöra skyldighet enligt gällande lagar och regler är avtalet. Grunden för registervård, statistik, marknadsanalyser och marknadsföring är samtycke.

Kunden samtycker till sådan behandling av personuppgifter som anges ovan.

Kunden kan återkalla samtycket till att mottaga marknadsföring när som helst genom skriftligt meddelande till Bredlarm. Kunden kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Bredlarm erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Bredlarm behandlar. Kunden har även rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas. För kontaktuppgifter se www.bredlarm.se Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Bredlarm rätt att upphöra att leverera avtalade tjänster till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Eftersom Kunden är personuppgiftsansvarig för bildbehandling som sker i kamerabevakningen är GDPR inte tillämplig för den behandlingen.

Support

39. Under avtalstiden med Bredlarm har kunden fri telefonsupport under de tider och förutsättningar som angivits på våran hemsida. www.bredlarm.se